top of page

Utrechts krijgt een eigen Media beleid

Artikel over mijn Schriftelijke Vragen in #Raad030 👉🏽

Schriftelijke Vragen

Melody Deldjou Fard (GroenLinks)


“Ruimte voor talentontwikkeling, debat en onderzoekjournalistiek”


Op verzoek van de Tweede Kamer vond in opdracht van ministerie van OCW in 2018 een aantal onderzoeken plaats naar de duurzaamheid van de onafhankelijke journalistiek in Nederland. Een van de onderzoeken betrof het verkennen van de stand van zaken. De centrale vraag in dit onderzoek was: Hoe ziet het huidige landschap van onderzoekjournalistiek in Nederland eruit?

Onderzoekjournalistiek is in opmars, blijkt uit dit rapport. Tegelijkertijd staat het ook onder druk.

Er wordt een sterke mate van (letterlijke) verarming in de onderzoeksjournalistiek geconstateerd.

Steeds meer ZZP’ers die onderzoeksjournalistieke producties maken verdienen ver onder minimumloon. De impact van een onderzoeksjournalistieke productie kan groot zijn. Maar dat betekent niet dat hierdoor het aantal lezers en kijkers, en daarmee de inkomsten, toeneemt. Uit het rapport blijkt dat beschikbaar gestelde tijd en financiering de grootste knelpunten zijn die geënquêteerde onderzoeksjournalisten ervaren.

In de beoordeling van het onderzoeksjournalistieke landschap noemt het rapport een aantal knelpunten. Waaronder:

· Op lokaal niveau is onderzoeksjournalistiek nagenoeg afwezig. Dat geldt ook voor “gewone” journalistiek die zeer beperkt aanwezig is.

Zzp’ers onder onderzoekjournalisten blijven vaak achter in beloning en arbeidsvoorwaarden, wat hun positie penibel maakt

GroenLinks vindt het belangrijk dat in Utrecht ruimte is voor onafhankelijk onderzoek, vernieuwing, experiment, discussie en debat op lokaal niveau. We zijn een stad met veel journalistieke talenten. Denk aan school van journalistiek, HKU media, en lokale omroepen en kranten.

Gezien de grote beleidsverschuivingen naar lokaal niveau (decentralisatie sociaal domein en omgevingswet) en de grote belangstelling voor lokale vraagstukken, is het belangrijk dat de lokale journalistiek versterkt wordt.


Een grote en progressieve stad als Utrecht heeft een goed uitgewerkt mediabeleid nodig met voldoende aandacht voor lokale talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek.


Dat brengt de GroenLinks fractie op de volgende vragen:


1. Is de wethouder het met GroenLinks eens dat goed functionerende media van groot belang zijn voor een open democratische samenleving?


2. Is de wethouder bereid een mediabeleid op te stellen en/of het huidige mediabeleid verder te ontwikkelen?

Zo ja, graag door naar vraag 3.

Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


3. Is de wethouder bereid om alvorens het beleid vorm te geven, in gesprek te gaan met diverse lokale media partijen en de knelpunten en behoeftes in kaart brengen. En daarnaast zich laten inspireren door onderwijsinstellingen en andere relevante partijen, om zodende een goed en effectief Utrechtse mediabeleid vorm te geven? We denken hiervoor aan gesprekken met het stimuleringsfonds (pilot Onderzoeksjournalistiek 2018), IMPACT,

BAK (Basis Actuele Kunst), Hogeschool van Kunsten, Hoge school van Journalistiek, Groene Amsterdammer en diverse Utrechtse lokale media.

Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


4. Is de wethouder bereid het mediabeleid voor de Voorjaarsnota 2019 met de raad te delen?

Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


5. Is de wethouder bereid om te onderzoeken wat ervoor nodig is om onderwerpen onderzoeksjournalistiek en talentontwikkeling op te nemen in het Utrechtse Mediabeleid? En dat voor de voorjaarsnota met de raad te delen?

Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


6. Is de wethouder bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de start van een Pilot onderzoeksjournalistiek en talentontwikkeling. En het resultaat en wat ervoor nodig is voor Voorjaarsnota 2019 met de raad te delen? Denk aan een pilotjaar, waarin we openstaan voor vernieuwende vormen en ideeën van in Utrecht gevestigde journalistieke Makers. Met daarin aandacht voor:

a. Faciliteren van samenwerking.

b. Talentontwikkeling en Onderzoeksjournalistiek.

c. Ondersteuning en/of vereenvoudiging subsidie en fonds aanvragen.

Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


7. Wil de gemeente op zoek gaan naar partners in de stad die dit beoogde doel m.b.t. onderzoek journalistiek en talentontwikkeling met gemeente Utrecht delen? En kijken hoe die organisaties of onderwijsinstellingen bij dit plan en rondom financiering deels betrokken zouden kunnen worden?

Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?
bottom of page