top of page

Een veilig en gastvrij horeca en uitgangsleven voor iedereen

Schriftelijke vragen: “Een veilig en gastvrij horeca voor alle Utrechters.”


Melody Deldjou Fard (GroenLinks)

Het College voor de Rechten van de Mens schreef in haar jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken, die in april 2018 verscheen, dat steeds meer mensen met een beperking of een chronische ziekte melden dat ze gediscrimineerd worden. Van de ruim 4.000 meldingen die in 2017 bij het College binnenkwamen betrof 22 procent een melding van mensen met een handicap of langdurig ziekte. Zij beklagen zich onder meer over beperkingen in de toegang tot horeca, musea en het openbaar vervoer.

Discriminatie is helaas problematiek die zich op meer terreinen en in meer steden voordoet. In de gemeente Amsterdam blijkt door inzet van mystery guests dat mensen met een migratieachtergrond regelmatig niet gastvrij worden ontvangen of zelfs niet toegelaten worden tot diverse horecagelegenheden. Er werden in totaal 49 horecazaken onderzocht. Resultaten bleken schrijnend. Gemeente Amsterdam heeft hierdoor het beleid aangescherpt.

Uit het Pink Panel 2018 van Art.1 Midden-Nederland blijkt dat 48% van de deelnemende Utrechtse LHBT’ers in het voorgaande jaar een incident had meegemaakt met discriminatie of geweld in diverse horeca en uitgaansgelegenheden. Ook tijdens het Midzomergracht Debat in 2018 bleek dat LHBT’ers zich niet overal even welkom voelen of zichzelf durven te zijn in Utrechtse horeca.

Daarnaast bereiken ons regelmatig geluiden waaruit blijkt dat er sprake is van een ongelijke behandeling en ongemakkelijke situaties wanneer mensen met een keppeltje of een hoofddoek Utrechtse horeca bezoeken,

De fractie van GroenLinks Utrecht vindt dit onacceptabel.

Utrecht is en moet een stad blijven waarin er ruimte is voor iedereen. Een stad waarin we samen leven en waarin we elkaar respecteren ongeacht de diverse geloof overtuigingen, culturele achtergronden, lichamelijke beperkingen en seksuele voorkeur.

GroenLinks wil gastvrije en veilige Utrechtse horeca, voor alle Utrechters, in alle wijken.


Dit alles brengt de fractie van GroenLinks op de volgende vragen:


1. Is de wethouder het met GroenLinks eens dat in Utrecht ruimte moet zijn voor alle Utrechters om zich veilig te voelen en plezier te beleven in het uitgaansleven en de vele horeca die onze stad rijk is?


2. Kan de wethouder toezeggen om een nulmeting te laten uitvoeren, in horeca en uitgangsgelegenheden, in alle wijken van Utrecht, m.b.t. veiligheid en discriminatie van LHBTI+ Utrechters, Utrechters met een handicap of chronische ziekte, Utrechters met een andere culturele achtergrond, en Utrechters die een hoofddoek of keppeltje dragen?

a. Zo ja, wanneer kunnen we de resultaten van deze nulmeting verwachten?

b. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


3. Is de wethouder bereid om, uitgaande van de resultaten van deze nulmeting, met het college tot een integraal plan van aanpak te komen om de horeca voor alle Utrechters gastvrij en veilig te maken/behouden?

a. Zo ja, wanneer kunnen we deze verwachten?

b. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


4. De fractie van GroenLinks vindt dat er meer nodig is om het probleem structureel en effectief aan te pakken. GroenLinks wil een meerdimensionale bestuurlijke aanpak, gebaseerd op zowel creëren van bewustwording als concrete acties, en rondom dit onderwerp meer verbindingen en samenwerkingen aanjagen in Utrecht. De fractie heeft hiervoor een aantal maatregelen in gedachten:

i. Aanvullend voorschrift voor exploitatievergunningen, zodat een inclusief deurbeleid onderdeel wordt van het totale horecabeleid. En bij overtreding tot slot een bestuurlijke maatregel in de vorm van (tijdelijke) sluiting van de horecaonderneming.

ii. Regelmatig gesprekken met de ondernemers om ze bewust wording te creëren over het belang van een bedrijfsvoering m.b.t. discriminatie en veiligheid aspecten (denk aan samenwerkingen met ondernemers verenigingen en andere belanghebbenden).

iii. Inzet van diverse soorten Mystery Guests.

a. Is het college bereid deze maatregelen te onderzoeken en indien mogelijk mee te nemen in het plan van aanpak zoals hierboven beschreven?

b. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?

Utrecht maken we samen. En discriminatie is een probleem van ons allemaal. GroenLinks ziet het als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle Utrechters om samen te werken aan een veilige en gastvrije stad waar alle Utrechters zich in thuis voelen.


5. Kan de wethouder toezeggen om in het plan van aanpak op te nemen om met diverse partijen uit de stad, zoals het Ondernemers Fonds en de CMU, in gesprek te gaan, met als doel samen tot effectieve instrumenten te komen die ondernemers stimuleren te werken aan een inclusief en veilig horeca- en uitgaansleven?

a. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?

bottom of page